Algemene voorwaarden GoodFood Ellen

Algemene voorwaarden GoodFood Ellen

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden als pdf.

Algemene voorwaarden van GoodFood Ellen gevestigd te Doornenburg, Pannerdenseweg 45A.

GoodFood Ellen stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om een dienst verlening te bieden van de hoogste kwaliteit en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Algemeen

 1. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 1. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Annuleringen

 1. Bij annulering van catering binnen 48 uur voor leveringsdatum wordt 50% In rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 1. Bij annulering van catering binnen 24 uur voor leveringsdatum wordt 75% In rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, dient u direct bij het ophalen te melden.
 2. Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing worden in rekening gebracht.
 3. GoodFood Ellen stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. GoodFood Ellen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/ of diens gasten , tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van GoodFood Ellen.

Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde producten en / of diensten dienen binnen 1 dag na het leveren gemeld te worden.
 2. GoodFood Ellen kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeen gekomen.
 3. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door GoodFood Ellen aan cliënt doorberekend.

Betalingen

 1. Uiterlijk 14 dagen na het evenement, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft GoodFood Ellen het recht , na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
 2. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen- door welke oorzaak dan ook- van de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
  • Brand of ongevallen.
  • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
  • Belemmerde overheidsbepalingen en verzoeken.
  • Onlusten en stakingen

Overig

 1. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/ of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door GoodFood Ellen zijn bevestigd.
 2. Alleen na wederzijdse toestemming van cliënt en GoodFood Ellen mag beider handelsnamen gebruikt worden voor promotiedoeleinden.